Top
Zmnijesz czcionki Zwiększ czcionki Odwróć kolory obrazków Wysoki kontrast

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik 1,1a,1b,1c - formularz ofertowy i cenowy

Załącznik 2,3,4,7 w wersji edytowalnej

Załącznik 5a OPZ do cz_1

Załącznik 5b OPZ do cz_2

Załącznik 5c OPZ do cz_3

Załącznik 6a Wzór Umowy do części I

Załącznik 6b Wzór Umowy do części II

Załącznik 6c Wzór Umowy do części III

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedź na pytania Dostawców

Informacja z otwarcia ofert w dniu 7.12.2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 549763-N-2019 z dnia 2019-05-20 r.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych w ramach zadania pn.:  "Doposażenie pracowni dydaktycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Rawie Mazowieckiej w sprzęt komputerowy".

Szczegóły w załącznikach:

 

SIWZ

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Załącznik nr 3 - formularz cenowy

Załącznik nr 4 - formularz wykazu wykonanych dostaw i usług

Załącznik nr 5 - wzór umowy

Załącznik nr 6 - formularz oświadczenia wykonawcy

Załącznik nr 7 - formularz oświadczenia wykonawcy

Załącznik nr 8 - formularz wniosku o wycofanie oferty

Załącznik nr 9 - formularz oświadczenia dot. zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

Załącznik nr 10 - formularz oświadczenia dot. uiszczania podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

Załącznik nr 11 - formularz oświadczenia o braku powiązań kapitałowych

Odpowiedź na pytania Dostawców

Informacja z otwarcia ofert w dniu 28.05.2019 r.

Informacja o wyniku postępowania

 

kontakt

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Władysława Stanisława Reymonta
96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Reymonta 14

tel./fax (46) 814-46-36

@: zsrrawa@wp.pl